Powstanie LTWNF

W związku z dostrzegalną potrzebą integracji lubelskiego środowiska naukowego, a zwłaszcza specjalistów różnych dziedzin mających wpływ na rozwój nauk farmaceutycznych, zebrała się grupa osób która postanowiła powołać do życia towarzystwo naukowe. Zebranie założycielskie odbyło się 5 marca 2010 roku, zaraz po drugiej edycji Kwartalnych Wieczorków Naukowych w Aptece – Muzeum. Na spotkaniu obecnych było 16 osób zakładających Towarzystwo oraz mecenas Pan Janusz Kwiatek który merytorycznie nadzorował jego przebieg i sporządził protokół. Założycielami Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych byli: Anna Bogucka-Kocka, Katarzyna Grębska, Renata Nurzyńska-Wierdak, Anna Oniszczuk, Krystyna Skalicka-Woźniak, Katarzyna Zawadzka, Grażyna Zawiślak, Piotr Drączkowski, Sławomir Dresler, Krzysztof Jóźwiak, Janusz Kocki, Tomasz Kubrak, Piotr Pawłowski, Ryszard Świeboda, Ireneusz Sowa i Maciej Strzemski. Podczas zebrania uchwalono Statut Towarzystwa oraz wybrano Komitet Założycielski w składzie: Ireneusz Sowa, Piotr Drączkowski i Maciej Strzemski. 12 marca 2010 członkowie Komitetu Założycielskiego złożyli do Biura Podawczego Sądu Rejonowego-Sądu Gospodarczego XI Wydziału KRS wniosek o rejestrację Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych. Wniosek ten został pierwotnie odrzucony z powodu braków formalnych, jednak po ich uzupełnieniu Sąd Rejonowy postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000358213 Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych. Było to 8 czerwca 2010 r. Tym sposobem Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych uzyskało osobowość prawną. 22 września 2010 r. członkowie Komitetu Założycielskiego LTWNF zwołali Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbyło się w restauracji „Biesy” naprzeciwko lubelskiego Trybunału. Członkowie w drodze głosowania wybrali skład organów Towarzystwa. Walne Zebranie Członków Towarzystwa postanowiło również nadać godność Honorowego Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych Panu Profesorowi Edwardowi Soczewińskiemu. Pan Profesor, który był obecny na Zebraniu, otrzymał stosowny dyplom i pogratulował wszystkim zebranym powołania do życia nowego Towarzystwa. Obecni na Zebraniu Członkowie omówili również plany działania, zakładające coroczną organizację konferencji naukowej oraz wydawanie czasopisma naukowego. Ustalono również że w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 19.00 w restauracji „Biesy”, odbywać się będą spotkania, podczas których będzie możliwa dalsza integracja środowiska naukowego. Należy przy tym zaznaczyć, że wśród Członków LTWNF są pracownicy trzech lubelskich uniwersytetów (Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej). Pierwsze spotkanie odbyło się 8 października i zaowocowało rozpoczęciem współpracy naukowej między pracownikami dwóch uczelni, co można uznać za pierwszy sukces działalności Towarzystwa.