Warunki uczestnictwa

Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w Mistrzostwach powinny spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków.
– posiadać Dyplom ukończenia studiów na wydziale farmaceutycznym,
– posiadać Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty,
– w przypadku studentów dokumentem dopuszczającym będzie certyfikat wydany przez dziekanat,
– w każdej drużynie może występować maksymalnie 2 osoby (w tym jedna kobieta i jeden mężczyzna), które nie ukończyły Wydziału Farmaceutycznego, ale związane są z branżą farmaceutyczną (np. pracownicy Wydziału Farmaceutycznego, Izby Aptekarskiej, hurtowni farmaceutycznej, firmy farmaceutycznej itp.) o dopuszczeniu  takiego zawodnika decyduje Organizator.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w mistrzostwach jest przedstawienie zgody lekarza o należytym stanie zdrowia lub imiennego oświadczenia każdego z zawodników o tym, że jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zawodach sportowych.

 

Weryfikacja

Weryfikacja poprawności powyższych dokumentów przedstawianych przez zawodników zostanie przeprowadzona 14.04.2018 przed rozpoczęciem rozgrywek. Weryfikacja będzie polegała na przedłożeniu jednego z następujących dokumentów:
– dyplomu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym,
– Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty lub jego kserokopii,
– w przypadku studentów dokumentem weryfikującym będzie certyfikat wydany przez dziekanat potwierdzający naukę na Wydziale Farmaceutycznym,
– w przypadku osób związanych z branżą farmaceutyczną, a nie posiadających wyżej wymienionych dokumentów, dokumentem weryfikującym będzie kserokopia umowy o pracę. Kserokopia powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację firmy i pracownika. Wszelkie inne dane wrażliwe powinny być zasłonięte.
Kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia:
1.    Zaświadczeń lekarskich lub imiennych oświadczeń zawodników o stanie zdrowia, umożliwiających uczestnictwo w Mistrzostwach.
2.    Zgłoszenia ostatecznego – listy zawodników z podpisem.

Zgodność powyższych dokumentów będzie potwierdzana z danymi w dowodzie osobistym.

Brak odpowiednich dokumentów wyklucza możliwość startu zawodnika lub drużyny. W razie wystąpienia kwestii spornych organizator przeprowadza dodatkową weryfikację.