Warunki uczestnictwa

Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w Mistrzostwach powinny spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków.

posiadać Dyplom ukończenia studiów na wydziale farmaceutycznym,

posiadać Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty,

w przypadku studentów dokumentem dopuszczającym będzie certyfikat wydany przez dziekanat,

w każdej drużynie może występować maksymalnie 2 osoby (w tym jedna kobieta i jeden mężczyzna), które nie ukończyły Wydziału Farmaceutycznego, ale związane są z branżą farmaceutyczną (np. pracownicy Wydziału Farmaceutycznego, Izby Aptekarskiej, hurtowni farmaceutycznej, firmy farmaceutycznej itp.) o dopuszczeniu  takiego zawodnika decyduje Organizator.

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w mistrzostwach jest przedstawienie oświadczenie o należytym stanie zdrowia, (może być grupowe), zawierające treść, że uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas rozgrywek, a w razie nieszczęśliwych wypadków nie będą rościć żądań wobec organizatorów III Ogólnopolskich Mistrzostw Polski Farmaceutów i Studentów Wydziałów Farmaceutycznych (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – RODO (załącznik nr 2).

 

 

Weryfikacja

Weryfikacja poprawności powyższych dokumentów przedstawianych przez zawodników zostanie przeprowadzona 10.05.2019 przed rozpoczęciem rozgrywek. Weryfikacja będzie polegała na przedłożeniu jednego z następujących dokumentów:

dyplomu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym,

Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty lub jego kserokopii,

w przypadku studentów dokumentem weryfikującym będzie certyfikat wydany przez dziekanat potwierdzający naukę na Wydziale Farmaceutycznym,

w przypadku osób związanych z branżą farmaceutyczną, a nie posiadających wyżej wymienionych dokumentów, dokumentem weryfikującym będzie kserokopia umowy o pracę. Kserokopia powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację firmy i pracownika. Wszelkie inne dane wrażliwe powinny być zasłonięte.

Kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia:

  1. Oświadczeń o należytym stanie zdrowia podpisane przez każdego uczestnika,
  2. Oświadczenia o nie roszczeniu żądań w przypadku NW wobec organizatora,
  3. Zgłoszenia ostatecznego – listy zawodników z podpisem.

Zgodność powyższych dokumentów będzie potwierdzana z danymi w dowodzie osobistym.

Brak odpowiednich dokumentów wyklucza możliwość startu zawodnika lub drużyny. W razie wystąpienia kwestii spornych organizator przeprowadza dodatkową weryfikację.