1. Zgłoszenia abstraktu można dokonać jedynie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy. Abstrakty nadesłane na skrzynkę pocztową konferencji nie będą przyjmowane.
2. Abstrakty zostaną opublikowane w otrzymanej formie. Przed przesłaniem proszę sprawdzić czy treść abstraktu, tytuł oraz afiliacje spełniają podane w formularzu kryteria. Za treść i rejestrację abstraktu odpowiada osoba zgłaszająca.
3. Autor doniesienia naukowego zobowiązuje się, że wszyscy współautorzy są świadomi treści abstraktów.
4. Zgłoszenie abstraktu oznacza wyrażenie zgody na jego opublikowanie w książce abstraktów, umieszczenie na stronie internetowej konferencji oraz udostępnienie go wszystkim uczestnikom i zainteresowanym.
5. W ramach jednej opłaty konferencyjnej można zgłosić jeden abstrakt tj.: wystąpienie ustne albo poster.
6. Abstrakt może być zgłoszony tylko raz. Proszę nie przesyłać wielokrotnie takich samych zgłoszeń.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany typu prezentacji ze względu na ograniczenia czasowe bądź przestrzenne.
8. Osoba zgłaszająca abstrakt jest osobą prezentującą doniesienie.
9. Długość abstraktu nie może przekraczać 2500 znaków (licząc ze spacjami).
10. Zgłoszenie abstraktu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Sympozjum.