Uprzejmie przypominam, że składka członkowska LTWNF za rok 2015 i 2016 wynosi 40 zł. Terminowe opłacanie składek jest obligatoryjne, a niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy członków LTWNF. Członkowie Towarzystwa powinni również uregulować zaległe składki, jeżeli takowe istnieją. Dane do przelewu znajdują się na stronie Towarzystwa w zakładce Kontakt.