REGULAMIN VII LUBELSKIEGO SYMPOZJUM DOKTORANTÓW NAUK FARMACEUTYCZNYCH
WRAZ Z OTWARTYM
SEMINARIUM NAUK O ŻYCIU

Lublin, 19 kwietnia 2016r.

 

 

 • § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz w Otwartym Seminarium Nauk o Życiu zwanego dalej Sympozjum jest Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych z siedzibą w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 3, 20-810 Lublin, KRS 0000358213.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum
  i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.
 4. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.
 5. Oficjalna strona internetowa Sympozjum znajduje się pod adresem: http://ltwnf.org/
  adres e-mail do kontaktów: lsdnf2016@gmail.com

 

 • § 2. Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikami Sympozjum mogą być doktoranci, młodzi naukowcy oraz studenci, których badania naukowe przyczyniają się do rozwoju szeroko rozumianych nauk farmaceutycznych i nauk o życiu.
 2. Warunkiem udziału w Sympozjum jest:
  • zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Sympozjum do dnia 30 marca 2016r.,
  • uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. Istnieją dwie formy uczestnictwa w konferencji: czynny udział (prezentacja referatu lub posteru wraz z zapewnionym pakietem konferencyjnym) oraz bierny udział (brak wystąpienia jednakże z zapewnionym pakietem konferencyjnym). Obie formy uczestnictwa są płatne.
 4. Uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac badawczych, przeglądowych i opisów przypadków w sesjach ustnych oraz sesji posterowej.
 5. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentacje prac w sesjach ustnych wynosi 7 minut,
  na dyskusję przewidziano dodatkowo 3
 6. W przypadku wystąpień ustnych preferowane są prace o charakterze badawczym.
 7. Autorzy posterów są zobligowani do obecności przy swoich pracach w trakcie trwania sesji posterowej.
 8. Dowodem uczestnictwa w Sympozjum jest Certyfikat wystawiany po zamknięciu obrad Konferencji.
 9. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach, oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona lub przedstawiona przez jej autorów.

 

 • § 3. Warunki i terminy płatności

 

 1. Opłatę konferencyjną w wysokości 120 zł (uczestnicy czynni) lub 60 zł (uczestnicy bierni) należy uiścić do dnia 1 kwietnia 2016r. po otrzymaniu od Organizatora decyzji o zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w Sympozjum.
 2. Opłata konferencyjna pokrywa koszty:
  • uczestniczenia w obradach,
  • materiałów konferencyjnych,
  • obiadu oraz napojów i przekąsek w trakcie konferencji.
 3. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu na konferencję ani noclegów.
 4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem na konto wskazane przez Organizatora.
 5. W ramach jednej opłaty konferencyjnej Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa wystąpienia (w tym maksymalnie jedną prezentację ustną) oraz opublikować jeden artykuł.
 6. Publikacja artykułu w czasopiśmie TEKA (5 pkt Ministerialnych), wydawanym przez Lubelski Oddział Polskiej Akademii Nauk możliwa jest po uzyskaniu pozytywnych recenzji Recenzentów czasopisma.
 7. Wniesienie opłaty za udział czynny nie jest równoznaczne z pozytywną decyzją o publikacji artykułu.
 8. W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby wystąpień niż reguluje to § 3 ust. 5 Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia stosownej wielokrotności opłaty

 

 

 • § 4. Rezygnacja z udziału w Sympozjum

 

 1. Rezygnacja z udziału w Sympozjum może nastąpić wyłącznie po poinformowaniu o tym fakcie Organizatora.
 2. Brak wpłaty w terminie określonym w § 3 ust. 1 jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Sympozjum.
 3. Rezygnacja z udziału w Sympozjum zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej w wysokości:
 • 50% wartości opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji do 21 dni przed planowanym terminem Sympozjum,
 • 100% wartości opłaty konferencyjnej w przypadku przekroczenia terminu określonego
  w § 4 ust. 3 pkt 1.

 

 • § 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na oficjalnej stronie Sympozjum.
 2. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w konferencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie Sympozjum.