konkurs6

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ USTNA I PLAKATOWĄ
VII LUBELSKIEGO SYMPOZJUM NAUK FARMACEUTYCZNYCH
WRAZ Z OTWARTYM SEMINARIUM NAUK O ŻYCIU

1.

Organizatorem Konkursu na najlepszą prezentację ustna i plakatową przedstawioną podczas VII Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz z Otwartym Seminarium Nauk o Życiu jest Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych z siedzibą w Lublinie, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin, KRS 0000358213.

2.

W konkursie mogą wziąć udział Prelegenci (którzy są współautorami przedstawianej przez siebie pracy w formie ustnej lub plakatowej) występujący podczas Sympozjum, po spełnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów formalnych gwarantujących pełne uczestnictwo w Obradach.

3.

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej prezentacji ustnej i plakatowej, spośród prac zgłoszonych i spełniających kryteria opisane poniżej. Prezentacje winny obejmować tematyką nauki farmaceutyczne, medyczne, przyrodnicze oraz szeroko rozumiane nauki o życiu i zdrowiu, doniesienia na temat realizowanych projektów i podejmowanych przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym.
W trakcie trwania Sympozjum, osoby, które zgłosiły plakaty, będą omawiały przygotowane przez siebie prace.

4.

Wszystkie zakwalifikowane abstrakty zostaną umieszczone w książce abstraktów, która ukaże się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ltwnf.org po zakończeniu Sympozjum.

5.

Zgłoszona do konkursu praca winna być oryginalna. W przypadku, gdyby zgłoszenie pracy do udziału w konkursie naruszało prawa osoby trzeciej, Organizatorzy Sympozjum są zwolnieni
z odpowiedzialności za naruszenie praw tej osoby.

6.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na jej wykorzystanie na potrzeby konkursu, w tym w szczególności na publikację niezbędnych danych osobowych Prelegenta na stronie internetowej www.ltwnf.org w momencie uhonorowania nagrodą.

7.

Autorzy plakatów proszeni są o zajęcie miejsca w pobliżu własnego plakatu. Treści przedstawione na plakacie zostaną omówione przez autorów. Podczas każdej sesji prowadzący sesje (moderatorzy) wypełniają ankietę oceniającą daną prezentację. Ocenie podlega: znaczenie prezentacji w rozwoju nauk farmaceutycznych, medycznych, przyrodniczych oraz szeroko rozumianych nauk o życiu i zdrowiu, zastosowanie prezentowanej treści w praktyce, zawartość elementów poprawy jakości, sposób wygłoszenia prezentacji, sposób radzenia sobie Prelegenta z podniesionymi podczas ewentualnej dyskusji problemami. W przypadku plakatów dodatkowo oceniany jest sposób jego wykonania, czytelność i spójność przedstawionych wyników i podniesionych w pracy rozważań. Ocena poszczególnych kryteriów odbywa się w skali od 1 do 5, gdzie 1 – niedostatecznie, 5 – bardzo dobrze.

Wygrywają prace, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.

8.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.ltwnf.org, najpóźniej 26 kwietnia 2016 roku do godziny 15.00. Autorzy najlepszych prezentacji ustnych i plakatowych otrzymują dyplomy oraz nagrody. O formie odebrania nagrody oraz dyplomu laureaci zostaną poinformowani
w komunikacie dnia 26 kwietnia 2016 poprzez stronę internetową. W przypadku nieobecności Prelegentów, nagroda zostanie wysłana pocztą do 60 dni, licząc od dnia 26 kwietnia 2016.